gemeente Steenbergen | Noordoostelijke ontsluitingsweg

Officiele publicatie

Noordoostelijke ontsluitingsweg

Afdeling Realisatie & Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat de Waterlinie te Steenbergen doorgetrokken is richting de Oost-Groeneweg te Steenbergen;

dat dit als reden heeft om de bereikbaarheid van de Brede School te verbeteren.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeersweg 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  • a.
   het verzekeren van de veiligheid op de weg
  • b.
   het beschermen van weggebruikers en passagiers
  • c.
   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  • d.
   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  • a.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  • b.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat op de Oost-Groeneweg een maximumsnelheid geldt van 60 km/h en op de Waterlinie een maximumsnelheid geldt van 30 km/h;

  dat het wenselijk is om de maximumsnelheid van de Oost-Groeneweg aan te passen naar 30 km/h;

  dat de Oost-Groeneweg reeds ingericht is als 30km weg, conform Duurzaam Veilig;

  dat dit zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid.

  besluiten:

  • 1.
   De maximumsnelheid van de Oost-Groeneweg terugbrengen naar 30 km/h;
  • 2.
   Het plaatsen van bord A01 30 km (maximumsnelheid) ter verduidelijking ter hoogte van de zijstraat aan de Oost-Groeneweg, conform tekening;
  • 3.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

  Steenbergen, 19 februari 2014

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  de secretaris, de burgemeester

  mr. J.M.W.H. Leloux J.A.M. Vos

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.