gemeente Steenbergen | Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit Nota waardering en afschrijving vaste activa 2020

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021

Gelet op:

Artikel 11 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Steenbergen 2020

Besluit:

De “Nota waardering en afschrijving vaste activa 2020” wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I

A

De tekst van artikel 3.3 wordt vervangen door de volgende tekst en komt te luiden:

3.3 Aanvang afschrijven

Over investeringen waarvan bij de jaarstukken wordt geconstateerd dat ze in het afgelopen jaar gereed zijn gekomen of in gebruik zijn genomen wordt de afschrijving met ingang van het jaar van gereedkomen of in gebruik name berekend op een volledig jaar. De afschrijving dient plaats te vinden over de periode waarover het gebruik van de investering zich uitstrekt, maar er moet voor gewaakt worden dat de afschrijvingsperiode de economische of technische levensduur niet gaat overschrijden doordat de uitvoering over meerdere jaren wordt verdeeld. Daarom wordt op investeringen, die zijn gekoppeld aan beheerplannen en niet een specifiek omschreven en afgebakend werk betreft, begonnen met afschrijven in het jaar waarin per 31 december van dat jaar blijkt dat 75% van het krediet is uitgegeven. Ook voor de begroting worden de afschrijvingslasten van de nieuwe investeringen vanaf het eerste jaar gebaseerd op een volledig jaar.

B

De tekst van het zesde opsommingsteken van de samenvatting wordt vervangen door de volgende tekst:

Met afschrijven wordt gestart vanaf 1 januari van het jaar waarin de investering in gebruik is genomen of gereed gekomen;

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2021

Steenbergen, 21 oktober 2021,
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA