Officiele publicatie

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, ‘locatie ; Boompjesdijk 11, 4671 PR te Dinteloord

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik te verlenen voor het wijzigen (update) van het gebruik ten behoeve van de zorgboerderij op het perceel Boompjesdijk 11, 4671 PR te Dinteloord. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19001795.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen,

Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de beschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder,schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via tel (0167) 543 422.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking:

Datum bekendmaking; 13 augustus 2019

Einde bezwaartermijn;  24 september 2019