Officiele publicatie

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Hanedreef 14, 4756 BK te Kruisland

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Op 8 maart 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik verleend voor het tijdelijk in gebruik nemen van een aantal units op het perceel aan de Hanedreef 14, 4756 BK te Kruisland.

Het gaat om een gebruiksperiode van 15 jaar. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18005037.

Inzage vergunning

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail

info@gemeentesteenbergen.nl 

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus

90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800

PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Meer informatie

 Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven,taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.