Officiele publicatie

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Kaaistraat 11 te Steenbergen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Op 27 juli 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ verleend voor het gebruik van het pand op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 11 te Steenbergen als logiesverblijf (hotel).

De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17005254.

Inzage vergunning

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de

bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u

vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het

beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een

beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.  

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een

spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige

voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn

kosten (griffierechten) verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 27 juli 2018

Einde bezwaartermijn: 7 september 2018