gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning achter het perceel aan de Heerlsestraat 1 te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning achter het perceel aan de Heerlsestraat 1 te Kruisland

Op 12 maart 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening & bouwen verleend voor het treffen van teeltondersteunende voorzieningen op het perceel gelegen achte de Heerlsestraat 1, 4756 ST te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20000210.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 12 maart 2020 

Einde bezwaartermijn 23 april 2020