gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’, Waterlinie 146 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’, Waterlinie 146 te Steenbergen

Op 28 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteit ‘brandveilig gebruik’ voor het gebruik van een kleinschalige woonzorgvoorziening met 24- uurs zorg, gelegen aan de Waterlinie 146 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22004070.

Beroepsclausule en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroep is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Nu het besluit valt onder de Crisis- en Herstelwet, dienen op grond van artikel 1.6 van deze wet de gronden van het beroep direct in het beroepschrift te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn is het niet meer mogelijk om deze aan te vullen. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Datum bekendmaking: 9 november 2022

Einde beroepstermijn: 21 december 2022