gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kleinedijk 4 te Dinteloord.

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kleinedijk 4 te Dinteloord.

Op 10 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor het uitoefenen van verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping met de daarvoor noodzakelijke voorzieningen op het perceel gelegen aan Kleinedijk 4, 4671 TB te Dinteloord. Het besluit is op 17 augustus 2022 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder nummer ZK22002469. 

Stukken inzien?

Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn: 28 september 2022.