gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets bij Boonhil 29c te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets bij Boonhil 29c te Kruisland

Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) te verlenen voor:

Adres

Omschrijving project

Boonhil 29c Steenbergen,

Verbeek-van Etten V.O.F.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), fase 1, aspect milieu, voor omschakelen van varkenshouderij naar pluimveehouderij (legkippen) (olo nr.6344383; omwb zaaknr. 2021-040564).

De beschikking met de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken na de dag van verzending van de beschikking, tot en met 22 april 2022 in te zien via de gemeente Steenbergen. De beschikking is op 10 maart 2022 verzonden naar de inrichtinghouder. 

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit bestaat, gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit, de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijke bezwaren in te dienen. Deze dient te worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten: naam en adres indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.