Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Activiteit Bouwen Hoogstraat 15 in Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n   b e k e n d :

dat door hen bij besluit van 13 januari 2014 een omgevingsvergunning is verleend van : De heer J.J.A. van Wesel adres :  Hoogstraat 15 te :  4651 XA  Steenbergen voor :  het plaatsen van een tijdelijke stacaravan voor een periode van 3 jaar plaatselijk bekend : Hoogstraat 15 in Steenbergen

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van 15 januari 2014 tot en met 25 februari 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet is gewijzigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Steenbergen, 13 januari 2014 Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Nancy Franken-Hendrikx

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen