gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor Olmentuin 56 t/m 64 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor Olmentuin 56 t/m 64 te Steenbergen

Op 9 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’ voor het realiseren van vijf levensloopwoningen op de percelen gelegen aan de Olmentuin 56 t/m 64, kadastraal bekend onder sectie Y nummer 2056 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005866

Stukken inzien?

Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Wonen, werken en beleven’ via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Datum bekendmaking: 10 december 2021

Einde bezwaartermijn: 21 januari 2021