gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Beneden Sasweg ong. De Heen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Beneden Sasweg ong. De Heen

Op 29 maart 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Werk of werkzaamheden uitvoeren verleend voor het aanpassen en vergroten van een parkeerterrein gelegen bij Beneden Sasweg ong. op het perceel kadastraal bekend onder sectie A en perceelnummer 557 te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000886.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 29 maart 2017 

Einde bezwaartermijn 10 mei 2017