gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Boeier ong. en Fregat ong. te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Boeier ong. en Fregat ong. te Dinteloord

Op 2 december 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’  verleend voor het bouwen van 9 woningen gelegen aan Boeier 2 t/m 8 (even) en Fregat 1 t/m 9 (oneven) en het realiseren van 4 in- en uitritten nabij de woningen Boeier 2 en 8 en Fregat 1 en 9, kadastraal bekend onder sectie F nummer 4858 te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20003977.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 2 december 2020

Einde bezwaartermijn : 14 januari 2021