Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Boonhil 31 te Kruisland

Wij hebben een omgevingsvergunning activiteiten milieu (revisie) en natuur verleend voor een varkenshouderij, waaronder begrepen het uitbreiden van het aantal te houden varkens, voor de inrichting aan de Boonhil 31 te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000913.

Terinzagelegging beschikking

Voor meer informatie en om de beschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling wonen, werken en beleven, taakveld vergunningen, toezicht en handhaving via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda . In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Datum bekendmaking 3 september 2018

Einde beroepstermijn 15 oktober 2018