Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 62 te Steenbergen

Op 11 augustus 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren verleend voor het bouwen van een woning met een garage aan de Burgemeester van Loonstraat 62 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000187.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen beroepsschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift  is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening.  Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 11 augustus 2015 

Einde beroepstermijn 22 september 2015