Officiele publicatie

Omgevingsvergunning diverse locaties binnen de gemeente Steenbergen

Op 30 september 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het kappen en herplanten van 12 bomen aan de percelen gelegen aan de Noordwal (7 bomen) en Noorddonk (1 boom) te Steenbergen, Langeweg (1 boom) en Gastelseweg (1 boom) te Kruisland en Havenweg (2 bomen) te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000817.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.   

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 30 september 2015 

Einde bezwaartermijn 11 november 2015