gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Drukkerij 5 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Drukkerij 5 te Steenbergen

Op 19 oktober 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor realiseren van een bedrijfsruimte aan de Drukkerij 5, 4651 SL te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003538.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 19 oktober 2016 

Einde bezwaartermijn 1 december 2016