gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning gebruik Waterlinie 1 in Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning gebruik Waterlinie 1 in Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat door hen bij besluit van een omgevingsvergunning is verleend

aan : Lowys Porquinstichting

De heer F.C.M. van Oosterbosch

adres : Postbus 543

te : 4600 AM Bergen op Zoom

voor : het brandveilig gebruiken van het pand

plaatselijk bekend : Waterlinie 1 in Steenbergen

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van 2 juni 2014 tot en met 14 juli 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Wij maken u erop attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking inhoudelijk niet is gewijzigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Steenbergen,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C.W.J. Franken-Hendrikx

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen