Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 31 te Kruisland

Op 30 maart 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’, verleend voor het uitbreiden van de woning met een tuinkamer en een carport aan de Graaf Engelbrechtstraat 31, 4756 AP Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18000229.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 30 maart 2018 

Einde bezwaartermijn 11 mei 2018