gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening Noordlangeweg (ong) in Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening Noordlangeweg (ong) in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

MAKEN BEKEND;

dat zij met betrekking tot de aanvraag van RAV Brabant Midden-West-Noord te ’s-Hertogenbosch voor de realisatie van een ambulancepost aan de Noordlangeweg (ong.) te Dinteloord positief willen beschikken voor de activiteit: Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening

De ontwerp- beschikking en bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 15 oktober 2014 tot en met 25 november 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen de termijn van ter inzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens is het mogelijk, voor eenieder, mondeling zijn zienswijze kenbaar te maken bij de afdeling Publiekszaken. Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kan de aanvraag en eventuele andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien op de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen (0167) 543428.

Steenbergen, 15 oktober 2014

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C.W.J. Franken-Hendrikx Medewerkster Publiekszaken/vergunningen