Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Haven te Steenbergen

Op 8 december 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het bouwen van diverse steigers en kadeconstructies op het perceel kadastraal bekend onder perceel en sectie E 587, E 805, W 3792, W 3949, W 2316 en W3946 (haven van Steenbergen).

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001044.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 december 2015 

Einde bezwaartermijn 19 januari 2016