gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Hoogstraat 27a, te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Hoogstraat 27a, te Steenbergen

Op 10 juni 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het  bouwen van een woning met garage en het aanleggen van een in- en uitrit  aan de Hoogstraat 27a, te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001388.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 10 juni 2016 

Einde bezwaartermijn  23 juli 2016