gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning J.L. Brooijmansdreef ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning J.L. Brooijmansdreef ong. te Steenbergen

Op 22 juli 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor het plaatsen van een hekwerk met toegangsluis en een container. Deze worden geplaatst op het perceel gelegen aan de J.L Brooijmansdreef ong., kadastraal bekend onder sectie Q met nummer 5118 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20002782.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 31 juli 2020 

Einde bezwaartermijn 11 september 2020