Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 45a te Steenbergen

Op 8 juli 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor aanleggen van een in- en uitrit nabij het perceel Kapelaan Kockstraat 45a, 4651 XC te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16002764.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 juli 2016 

Einde bezwaartermijn 19 augustus 2016