Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen  

Op 4 maart 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit kappen verleend voor het kappen van 35 bomen op het perceel aan de  Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q met nummers 1802, 2699 en 4397 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19000383.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 4 maart 2019 

Einde bezwaartermijn 15 april 2019