gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 10 te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 10 te Kruisland

Op 27 oktober 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verleend voor het bouwen van een mestsilo aan de Kleine Spellestraat 10, 4756 SX Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000963.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 27 oktober 2015 

Einde bezwaartermijn 8 december 2015