gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Kloosterstraat 4 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kloosterstraat 4 te Nieuw-Vossemeer

Op 17 mei 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit brandveiliggebruik verleend voor het gebruik van een basisschool aan de Kloosterstraat 4, 4681 AT te Nieuw-Vossemeer.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19001052.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Beroep instellen kan alleen door:

  • 1.
    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp besluit;
  • 2.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend;
  • 3.
    belanghebbenden tegen wijzigingen in besluit ten opzichte van het ontwerp besluit.

 

Het beroepschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

 

Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).  Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

  

Datum bekendmaking 17 mei 2019 

Einde bezwaartermijn 28 juni 2019