gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Simonshaven 7, 9 en 11, en Berenstraat 52 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Simonshaven 7, 9 en 11, en Berenstraat 52 te Steenbergen

Op 10 september 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend voor het renoveren en herbestemmen van de panden op de percelen gelegen aan de Simonshaven 7, 9 en 11, en Berenstraat 52, kadastraal bekend onder sectie W nummer 3111 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21003788.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 10 september 2021

Einde bezwaartermijn: 23 oktober 2021