gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning tussen de woningen Witte de Withstraat 23 en 25 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning tussen de woningen Witte de Withstraat 23 en 25 te Dinteloord

Op 25 november 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verleend voor het plaatsen van een multifunctioneel speelcourt tussen de woningen Witte de Wthstraat 23 en 25 te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001337.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 25 november 2015 

Einde bezwaartermijn 6 januari 2016