gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan (kadastrale sectie q, perceelnummer 3572) te steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan (kadastrale sectie q, perceelnummer 3572) te steenbergen

Op 15 januari 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit kappen verleend voor het kappen van 13 kastanjebomen en het verplanten van 20 beukenbomen aan de Van Gaverenlaan (kadastrale sectie q, perceelnummer 3572) te steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001721.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 15 januari 2016 

Einde bezwaartermijn 26 februari 2016