gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Vlietdijk 2 De Heen, Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Vlietdijk 2 De Heen, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht positief beschikt op de aanvraag omgevingsvergunning van Akkermans Leisure en Golf, Heense Molenweg 23, De Heen voor het recreatief benutten van het perceel, plaatselijk bekend Vlietdijk 2, Dinteloord voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 1 mei 2013 tot en met 11 juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen, op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het college van b en w attendeert u er op, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet is gewijzigd. Door belanghebbenden kan tegen de beschikking binnen zes weken na de dag van ter inzage legging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Als gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Als een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.