gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Waterlinie 128 t/m 134 (even), Coupure 2 t/m 20 (even), Coupure 11 t/m 25 (oneven) te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Waterlinie 128 t/m 134 (even), Coupure 2 t/m 20 (even), Coupure 11 t/m 25 (oneven) te Steenbergen

Op 26 oktober 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van

22 grondgebonden woningen met de daarbij behorende in- en uitritten op de percelen gelegen aan Waterlinie 128 t/m 134 (even), Coupure 2 t/m 20 (even), Coupure 11 t/m 25 (oneven), kadastraal bekend onder sectie E nummer 1231 te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21004499.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 26 oktober 2021

Einde bezwaartermijn: 8 december 2021