Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen

Op 17 maart 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend voor het moderniseren van een antenne-installatie aan de Watertorenweg 1, 4651 AB te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20000523.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 17 maart 2020 

Einde bezwaartermijn 28 april 2020