Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zoekweg ong., Stierenweg ong. en Ligneweg ong. te Steenbergen

Op 17 januari 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Werk of werkzaamheden uitvoeren en Kappen verleend voor kappen van de bomen aan de Zoekweg en Stierenweg en de herplant van bomen aan de Zoekweg ong., Stierenweg ong.,  en op een perceel aan de Ligneweg ong. te Steenbergen aan de Zoekweg, Stierenweg en Ligneweg, kadastraal bekend onder sectie Y nummer 1874, sectie Y nummer 1399 en sectie Y nummer 125. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19005109.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 17 januari 2020 

Einde bezwaartermijn 28 februari 2020