gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Zonnepark Aan de Dintel te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zonnepark Aan de Dintel te Dinteloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor Zonnepark Aan de Dintel (NL.IMRO.0851.bgPBzpdedintel-v001) ter inzage worden gelegd.

Projectomschrijving

De initiatiefnemer is voornemens om Zonnepark Aan de Dintel te realiseren. Het betreft een tijdelijk zonnepark (voor een periode van maximaal 25 jaar) te realiseren met een bruto-oppervlakte van circa 15,8 hectare nabij de rivier de Dintel, ter hoogte

van het Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland aan de oostzijde van de Rijksweg A4.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten bouwen, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en het uitvoeren van werk of werkzaamheden voor de realisatie van een tijdelijk zonnepark zoals omschreven bij de projectomschrijving.

Deze activiteit is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende ‘Inpassingsplan Agro en Food Cluster West-Brabant’, de ‘Gedeeltelijke herziening inpassingsplan Agro en Food Cluster West-Brabant’ en het ‘Wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel’. De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders wijken bij het verlenen van de omgevingsvergunning af van het geldende bestemmingsplan (conform artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

m.e.r. beoordelingsbesluit

Het Zonnepark Aan de Dintel is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft op 27 oktober 2020 besloten dat door de initiatiefnemer geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken hebben vanaf 5 november 2020 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis gelegen. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht was tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt uw reactie omtrent het m.e.r. beoordelingsbesluit nu kenbaar maken in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning.

Ter inzage

Het besluit en de daarbij behorende stukken en het m.e.r. beoordelingsbesluit liggen met ingang van 2 december 2021 gedurende zes weken ter inzage:

  • op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep indienen

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen de hiervoor genoemde periode beroep worden ingesteld door een belanghebbende.

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Crisis- en herstelwet

Op deze omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van Zonnepark Aan de Dintel is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt ondermeer met zich mee dat:

  • -
    de rechtbank na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
  • -
    dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn is niet mogelijk.

Steenbergen,

1 december 2021 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen mr. M. de Jong
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling