Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Middden- en West Brabant 2018

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Gelet op;

• Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

• Artikel 33 tot en met artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

• de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

• de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016;

Overwegende;

• dat het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016 de Algemeen Directeur hebben gemandateerd en dat deze op grond daarvan ondermandaat kan verlenen aan leidinggevenden en andere functionarissen;

• dat uit praktisch oogpunt en ter bevordering van een vlotte afhandeling van zaken het aanbeveling verdient de afhandeling van daarvoor in aanmerking komende zaken onder te mandateren;

• dat door de invoering van een nieuwe werkorganisatie de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aangepast moet worden;

Besluit:

De volgende regeling vast te stellen:

Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
  Veiligheidsregio: de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 1, onder a van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
 • b.
  Algemeen Directeur de Algemeen Directeur, bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
 • c.
  Regionaal Commandant: de commandant van de brandweer als bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s;
 • d.
  Directeur Publieke Gezondheid: de directeur van de gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 32, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s;
 • e.
  Directeur GMK: de directeur van de meldkamer als bedoeld in artikel 35 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s:
 • f.
  (Onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, bedoeld in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
 • g.
  Afdoeningsmandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en deze te ondertekenen;
 • h.
  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om een door een bestuursorgaan zelf genomen besluit te ondertekenen;
 • i.
  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
 • j.
  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;
 • k.
  Ondergemandateerde: de functionaris van de veiligheidsregio, aan wie de Algemeen Directeur heeft opgedragen om namens een bestuursorgaan te beslissen;
 • l.
  Ondermandatenlijst VR MWB: Het bij deze regeling horende overzicht van de door de Algemeen Directeur opgedragen bevoegdheden dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2 Ondermandaat

1.

Daar waar in deze regeling sprake is van ondermanda(a)t(en) of ondergemandateerde(n) wordt tevens begrepen manda(a)t(en) of gemandateerde(n);

2.

Aan de in de Ondermandatenlijst genoemde functionarissen van de veiligheidsregio wordt opgedragen het krachtens ondermandaat nemen van beslissingen die daarin zijn vermeld;

3.

De in de Ondermandatenlijst toegekende ondermandaten betreffen een afdoeningsmandaat tenzij anders wordt aangegeven

4.

Bij verlenen van nieuwe ondermandaten dan wel bij wijziging of intrekking van ondermandaten wordt dit verwerkt in de Ondermandatenlijst;

5.

Het verlenen van ondermandaat door ondergemandateerden is niet toegestaan.

Artikel 3 Niveaus ondermandaat

Voor de ondermandaten worden de volgende niveaus met de daarbij behorende functionarissen onderscheiden:

 • a.
  Niveau 1: (Plv) Regionaal Commandant, Directeur Publieke Gezondheid;
 • b.
  Niveau 2: Sectormanagers, Manager Strategie en Ontwikkeling, Clustercommandanten, afdelingshoofden Mens en bedrijfsvoering, Directeur GMK;
 • c.
  Niveau 3:
  • Voor de sector Incidentbestrijding (IB); Afdelingshoofd Planvorming en Repressie, Hoofd Repressie, (Afdelings)Hoofd Operationele Voorbereiding, Hoofd Techniek, Faciliteiten en Logistiek (TFL), Afdelingshoofden Techniek, Faciliteiten en Logistiek (TFL), Hoofd vakbekwaamheid;
  • Voor de sector Risicobeheersing (RB): Afdelingshoofden Risicobeheersing;
  • Voor de sector crisisbeheersing (CB): Teamleider GMK;
  • Voor de Stafdeling Mens en bedrijfsvoering: Teamleider Financiën.

Artikel 4 Reikwijdte ondermandaat

Ondermandaat geldt in de ruimste zin van het woord, waardoor hieronder ook wordt begrepen:

 • a.
  het nemen van positieve en negatieve besluiten;
 • b.
  het nemen van voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen;
 • c.
  verdagen en/ of uitstellen en buiten behandeling stellen;
 • d.
  het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;
 • e.
  het stellen van nadere voorwaarden dan wel het verbinden van voorschriften aan een beslissing;
 • f.
  het bekend maken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels;
 • g.
  alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

Artikel 5 Grenzen ondermandaat

1.

De bevoegdheid om beslissingen in (onder) mandaat te nemen omvat niet het nemen van

beslissingen:

a.

die afwijken van het tot dan toe gevoerde beleid;

b.

die in strijd zijn met de geldende regels op het gebied van budgetbeheer dan wel leiden tot

overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de geldende begroting

c.

waarbij het inwinnen van advies van derden verplicht is, en het advies en het standpunt van de ondergemandateerde functionaris niet op elkaar aansluiten, of niet tot dezelfde conclusie leiden;

d.

op bezwaar- en beroepschriften;

e.

waarbij de uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdheid de persoon, de functie of enig ander belang van de ondergemandateerde functionaris zelf betreft;

 • 2.
  Bij de uitoefening van ondergemandateerde bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen, richtlijnen en kaders, hoe ook genaamd, van Europese, Rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers dan wel vastgesteld binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in acht genomen;
 • 3.
  Het ondermandaat heeft alleen betrekking op aangelegenheden die de organisatie-eenheid waartoe de ondergemandateerde functionaris behoort betreft, dan wel op de functionele taken die aan de functionaris zijn toebedeeld;
 • 4.
  Voor het uitoefenen van ondermandaat gelden de interne instructies die op grond van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden vastgesteld.

Artikel 6 Ondertekening

1.

In geval van uitoefening van afdoeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Functie

Handtekening

Naam

2.

In geval van uitoefening van ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken, afhankelijk van de vraag of het besluit is genomen door het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur, als volgt ondertekend:

Overeenkomstig het besluit van het Algemeen/Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Functie

Handtekening

Naam

Artikel 7 Plaatsvervanging

1.

Algemeen Directeur, Regionaal Commandant, Directeur Publieke Gezondheid wijzen, met in achtneming van daarvoor geldende regelingen, de functionarissen aan die in geval van afwezigheid in hun plaats treden;

2.

Bij afwezigheid van overige functionarissen als genoemd in het eerste lid wordt het ondermandaat uitgeoefend door een hogere leidinggevende, bij voorkeur de direct leidinggevende;

3.

In aanvulling op het tweede lid geldt dat sectormanagers en clustercommandanten elkaar ook onderling kunnen vervangen;

4.

Plaatsvervangers beschikken over alle ondergemandateerde bevoegdheden, tenzij anders is bepaald.

Artikel 8 Volmachten en machtigingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht of machtiging.

Artikel 9 Intrekking en inwerkingtreding

1.

Alle eerder aan de in de Ondermandatenlijst genoemde functionarissen verleende ondermandaten worden ingetrokken op de dag dat deze regeling in werking treedt;

2.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam ‘Ondermandaatregeling VR MWB 2018’

Aldus vastgesteld door de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Breda, 4 mei 2018
De Algemeen Directeur,
M.T.C. van Lieshout

Ondermandatenlijst VR MWB

Nr.

Omschrijving en uitzonderingen

 

Mandataris

  Gemandateerden  

Specifieke voorwaarden / opmerkingen

1.

ALGEMEEN

 

Alle functionarissen op het genoemde niveau en/specifieke genoemde functionarissen.

 

1.1

Uitwisselen van gegevens

 

 

 

1.1.1

Voeren van correspondentie ter voorbereiding of uitvoering van besluiten van het Algemeen en Dagelijks bestuur en de Voorzitter van de veiligheidsregio.

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

Instructie

Bij correspondentie waaraan politieke, bestuurlijke of andere belangrijke consequenties zijn verbonden voorleggen aan het bestuursorgaan via Regionaal Commandant en Algemeen Directeur

1.1.2

Verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten

Algemeen

Directeur

Niveau 1, 2

+ Afdelingshoofd vakbekwaamheid

 

1.1.3

Toezenden van bescheiden in gevallen waarin daarop op grond van geldende voorschriften en regelingen aanspraak kan worden gemaakt

Algemeen Directeur

Niveau 1, 2

+ Afdelingshoofd vakbekwaamheid

 

1.1.4

Beantwoorden van verzoeken om informatie, deelneming aan enquêtes en degelijke

Algemeen Directeur

Niveau 1, 2

+ Afdelingshoofd vakbekwaamheid

 

1.1.5

Beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

1.1.6

Nemen van besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

1.1.7

Het ondertekenen van besluiten die door het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur of Voorzitter van de veiligheidsregio zelf zijn genomen.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Brieven die uitgaan met ondertekening op basis van ondertekeningsmandaat moeten worden ondertekend overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de Mandaatregeling c.q. artikel 6, lid 2 van de Ondermandaatregeling

Het in opdracht van de Regionaal Commandant ondertekenen van besluiten die door de Regionaal Commandant zelf in ondermandaat zijn genomen.

Regionaal Commandant

Sectormanagers en manager Strategie en Ontwikkeling

Algemeen Directeur verleent ondermandaat aan Regionaal Commandant. Regionaal Commandant neemt zelf een besluit, maar laat de ondertekening over aan een sectorhoofd of hoofd directiebureau (= ondertekeningsmandaat)

1.2.

Archiefwet/archiefbeheer

 

 

 

1.2.1

Vernietigen van archiefbescheiden:

Opstellen lijst van te vernietigen archiefbescheiden, het daadwerkelijk vernietigen en het ondertekenen van  verklaringen van vernietiging (art 3 Archiefwet en art 3 en 8 Archiefbesluit)

Algemeen Directeur

Hoofd Afdeling Inkoop, Contractbeheer en DIV

 

1.2.2

Migratie van digitale archiefbescheiden:

Opstellen lijst van te migreren archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, het daadwerkelijk migreren en het ondertekenen van migratieverklaringen (art 3 Archiefwet en art 25 Archiefbesluit)

Algemeen

Directeur

Hoofd Afdeling Inkoop, Contractbeheer en DIV

 

1.2.3

Vervreemding van archiefbescheiden:

Vervreemden van archiefbescheiden aan andere zorgdrager, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (art 8 Archiefwet)

Algemeen Directeur

Hoofd Afdeling Inkoop, Contractbeheer en DIV

Na advies van de archivaris

1.2.4

Overbrengen archiefbescheiden:

Overbrengen van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen naar de archiefbewaarplaats.

Algemeen Directeur

Hoofd Afdeling Inkoop, Contractbeheer en DIV

 

1.3.

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

1.3.1a

Uitvoering geven aan de hoofdstukken 1 tot en met 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb):

2:1, 2:2, 2:3, 3:2, 3:6, 3:7, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:17, 3:18 lid 2 en 4, 3:41, 3:42, 3:43, 3:44, 4:3a, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:11 en 4:14, 4:15, titel 4.4

(Voor verklaring zie lijst in de bijlagen)

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

1.3.2

Toepassen van bevoegdheden zoals bedoeld in 5:15 tot en met 5:19 Awb

Toezichthou-ders art 5:11 Awb

 

Personen binnen de VR die zijn aangewezen als toezichthouder van wettelijke voorschriften, die over deze bevoegdheden beschikken zijn:

 

 • 1.
  Toezichthouders ex artikel 61 Wvr
 • 2.
  Functionaris gegevensbescherming ex art 62 Wbp of (zodra in werking getreden) art 37, lid 1, onder a jo. art 39, lid 1, onder b van de AVG
 • 3.
   

Geldt niet voor zover het aanwijzingsbesluit beperkingen heeft aangebracht.

1.3.3

Afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in art 5:12 Algemene wet bestuursrecht aan aangewezen toezichthouders

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

 

1.3.4

Ontvangstbevestiging bezwaarschrift als bedoeld in Awb in handen stellen van de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften

Algemeen Directeur

Medewerker DIV

 

1.3.5

Nemen van een besluit tot het vaststellen van de kosten van bestuursdwang ex art 5:25 Algemene wet bestuursrecht

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

I.v.m. het bij spoedeisende gevallen opleggen van last onder dwangsom tav bedrijfsbrandweerplicht (art 31 Wvr) en informatieverstrekkingsplicht art 17-bedrijven (art 48 Wvr) -> zie mandaat onder

1.3.6

Behandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Overeenkomstig de “Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant”

1.3.7

Het nemen van een besluit inzake het toekennen van een dwangsom bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

1.4.

Rechtsmiddelen en vertegenwoordiging

 

 

 

1.4.1

Voeren van verweer in administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures

(inclusief het vertegenwoordigen ter zitting)

Algemeen Directeur

Niveau 1

Algemeen Directeur, Regionaal Commandanten Directeur Publieke Gezondheid kunnen medewerkers machtigen voor het vertegenwoordigen van de veiligheidsregio ter zitting.

1.4.2

Instellen van gerechtelijke middelen waaronder begrepen verhaals- en incassoprocedures en het aanspannen van administratiefrechtelijke en civielrechtelijke procedures

(inclusief opdracht tot procureurstelling en opdracht tot juridische bijstand)

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

1.4.3

Verrichten van alle proceshandelingen die het belang van de veiligheidsregio dienen

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

1.4.4

Deelnemen aan een mediationtraject t.b.v. het oplossen van geschillen

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

1.4.5

Vertegenwoordiging van veiligheidsregio in en buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet)

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

Betreft het feitelijk ondertekenen van contracten nadat een besluit tot het aangaan van het contract is genomen (zie ook 1.6.1)

1.5.

Subsidies

 

 

 

1.5.1

Aanvragen van subsidies en nemen van besluiten in het kader van subsidieaanvragen, zoals het insturen van gegevens en het afleggen van verantwoording.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

1.6

Overeenkomsten en aanbestedingen

 

 

 

1.6.1

Aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van obligatoire overeenkomsten, inclusief het vestigen of opheffen van zakelijk rechten met dien verstande dat:

 • 1.
  de verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit niet hoger is dan het bedrag vastgelegd in de daarvoor budgetbeheer regeling
 • 2.
  de bevoegdheid geen betrekking heeft op het aangaan van erfpachtovereenkomsten, het vestigen van het recht op erfdienstbaarheid en het recht van opstal of het aan- en verkopen van onroerende zaken
 • 3.
  de bevoegdheid geen betrekking heeft op eventuele overeenkomsten die mandaatgever en/of gemandateerde persoonlijk/direct aangaan.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

   

Ondermandaat geldt slechts:

 

 • 1.
  met inachtneming van de geldende budgetbeheerregeling

 

 • 1.
  overeenkomstig het geldende Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

In afwijking van deze ondermandaten1.6.1 en 1.6.2 kunnen budgetbeheerders en bestellers die overeenkomstig de budgetbeheerregeling zijn opgenomen in het geldende budgetregister offertes aanvragen en kleine bestellingen doen tot € 1000,00.

   

1.6.2

Voorbereiden van aanbestedingen c.q. het doen van offerte-aanvragen

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

   

Uitschrijven aanbestedingen

Gunning en afwijzing van opdrachten met betrekking tot werken, diensten en leveringen

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

1.7

Medezeggenschap

 

 

 

1.7.1

Het optreden als WOR-bestuurder voor ondernemingsraad

Algemeen Directeur

 

Bestuurder is volgens de WOR degene die de dagelijks leiding heef over het betreffende organisatieonderdeel.

Het overleg met de Ondernemingsraad wordt gevoerd door de Algemeen Directeur (=WOR-bestuurder) en de Regionaal Commandant gezamenlijk. De besluiten moeten formeel worden genomen door de WOR-bestuurder (=Algemeen Directeur)

1.7.2

Voorzitten van het technische beraad ter voorbereiding op besluitvorming in het Georganiseerd Overleg (GO)

Algemeen Directeur

Hoofd afdeling P & O

 

1.8

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 

 

 

1.8.1

Het afsluiten, prolongeren, wijzigen of beëindigen van verzekeringen, het aansprakelijk stellen van derden en het afdoen van aansprakelijkstellingen, met uitzondering van:

 • 1.
  het nemen van besluiten die de mandaatgever en/of gemandateerde persoonlijk/direct aangaan
 • 2.
  het afdoen van aansprakelijkstellingen boven het in de daarvoor geldende regeling vastgestelde bedrag.

Algemeen Directeur

Niveau 1

+ Hoofd afdeling Inkoop, Contractbeheer en DIV

Voorbereiding geschiedt op het niveau van sectoren, afdelingen en clusters.

Advisering vindt plaats door de ondersteunende eenheid voor inkoop en aanbestedingvan het organisatieonderdeel Mens en Bedrijfsvoering.

.

 

Afdoen aansprakelijkstelling voor zover niet overgedragen aan verzekeraar

1.9

Overigen algemeen

 

 

 

1.9.1

Aanvaarden erfstelling (onder voorrecht van boedelbeschrijving), legaat of schenking en het treffen van een schikking

Algemeen Directeur

 

 

1.9.2

Aanwijzen secretaris van de commissie voor bezwaarschriften en plaatsvervanger(s) (art 9 Verordening op de commissie voor bezwaarschriften VR MWB)

Algemeen Directeur

 

 

1.9.3

Aanwijzen klachtencoördinator bedoeld in artikel 3 van de Klachtenregeling VR MWB

Algemeen Directeur

 

 

1.9.4a

Doen van aangifte bij politie / OM, onder andere indien aan eigendommen van de veiligheidsregio schade is toegebracht en het desgewenst voegen in eventuele strafrechtelijke procedures

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

+ Afdelingshoofd vakbekwaamheid

Het ondermandaat voor het voegen in een eventuele strafrechtelijke procedure bevat niet het vertegenwoordigen van de veiligheidsregio ter zitting. Hiervoor is een machtiging voor nodig, zie ook 1.4.1

1.9.4b

Doen van aangifte in het kader van geweld tegen medewerkers met een publieke taak (Veilige Publieke Taak)

Algemeen Directeur

Officier van Dienst Brandweer

Overeenkomstig het ‘Protocol Agressie en Geweld’ zoals opgenomen in het operationeel handboek.

1.9.5

Vertegenwoordiging van de veiligheidsregio bij het verlijden van aktes en het ondertekenen van overeenkomsten, voor zover niet elders in deze lijst gemandateerd.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

1.9.6

Indienen van aanvragen voor ontheffing, vrijstelling, vergunning of melding op grond van regelgeving voor zover dienstbaar aan de taakuitvoering van de veiligheidsregio.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

 

2.

Personeel en Organisatie

 

 

Personeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer is in dienst van verschillende werkgevers. De bevoegdheden van het sectorhoofd crisisbeheersing op grond van dit hoofdstuk inzake Personeel en Organisatie beperkt zich derhalve tot de functionarissen op de meldkamer voor wie de veiligheidsregio werkgever is.

 

Interne instructie:

Alle besluiten op grond van dit hoofdstuk 2 inzake Personeel en Organisatie die consequenties hebben voor de rechtspositie van één of meer medewerkers worden genomen na advies van P&O.

2.1

Uitvoeren arbeidsvoorwaardenregeling

 

 

 

2.1a

Werving, selectie, aanstelling en arbeidsovereenkomst

 

 

 

2.1a.1

Aanbieden stageplaatsen

(1.2a RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1a.2

Aanbieden werkervaringsplaatsen, werkervaringsovereenkomst

(1.2b RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1a.3

Vrijgeven vacatures voor werving

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1a.4

Afhandelen open sollicitaties

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

   

2.1a.5

Correspondentie met sollicitanten in werving- en selectieprocedures

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

Managementassistenten kunnen namens en in opdracht van de ondergemandateerde functionarissen (via connexis) corresponderen met sollicitanten voor zover het geen besluiten betreft

2.1a.6

Besluiten omtrent tijdelijke / vaste aanstellingen beroepsfuncties

(2:1, 2.1.A. 2.1B , 2.2, 2:3, 2:4, RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

Voor personeel van de meldkamer geldt op grond van artikel 35, lid 3 Wvr een instemmingsplicht bij het aanstellen en aangesteld houden van personeel op de meldkamer.

 

RCvD, HOvD, OvD, AGS.worden aangesteld door de Regionaal Commandant.

 

Clustermanagers worden aangesteld door de Regionaal Commandant in overleg met de burgemeester(s) van de betrokken clusters.

 

Voor manschappen geldt de Regeling doorstroombeleid voor de functie van manschap in de 24-uurs dienst.

Idem vrijwilligers Brandweer

(19:1, 19:6 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

+ clustercommandant

 

2.1a.7

Aangaan van arbeidsovereenkomst op oproepbasis

(2:5 ev RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1a.8

Besluiten omtrent aanpassing arbeidsduur (2:7 RAV MWB)

Vermindering arbeidsduur

Vermeerdering arbeidsduur

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1a.9

Besluiten tot verruiming van de arbeidsduur naar max. 40 uur per week

(2:7a RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1.b

Salaris- en vergoedingsregeling

 

 

 

2.1b.1

Besluiten omtrent vaststelling en wijziging salaris

(3:3 t/m 36 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Regeling beloningsbeleid is van toepassing

2.1b.2

Functioneringstoelage

3:8 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1b.3

Arbeidsmarkttoelage

3:9 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1b.4

Waarnemingstoelage

(3:10 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1b.5

Toelage onregelmatige dienst

(3:11 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1b.6

 

Buitendagvenster

(3:12 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

   

2.1b.7

Toelage beschikbaarheidsdienst

(3:13 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1b.8

Inconveniëntentoelage

(3:14 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1b.9

Garantietoelage

(3:15 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1b.10

Afbouwtoelage

(3:16 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1b.11

Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam

(3:17 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

   

2.1b.12

Overwerkvergoeding

(3:18 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

   

2.1b.13

Ambtsjubileum

(3:19 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

2.1b.14

Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

(3:20 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1b.15

Reis- en verblijfskostenvergoeding

(3:21 en 15:1:22 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

Reisregeling binnenland en Reisregeling buitenland van Binnenlandse Zaken zijn van toepassing.

2.1b.16

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

(3:22 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

Voor zover Sociaal Plan van toepassing is.

2.1b.17

Overlijdensuitkering

(3:23 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

+ afd.hfd P&O

 

2.1b.18

Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval in en door de dienst

(3:24 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

+ afd. hfd P&O

 

2.1b.19

Recht op tegemoetkoming in de kosten van de zorgverkering

(3:25 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

+ afd.hfd P&O

 

2.1b.20

Besluit verkoop vakantie-uren

(3:36 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

2.1c

Arbeidsduur en werktijden

 

 

 

2.1c.1

Vaststellen roosters 24-uursdiensten

(4:1:1:1 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

   

2.1c.2

Besluiten inzake arbeidsduur en werktijden

(4:1 t/m 4:6 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

Uitgezonderd besluit over 36- of 40-urige werkweek

 

Werktijdenregeling is van toepassing

2.1c.3

Inzetten opgebouwd verloftegoed uit voormalig spaarverlof

(4:9 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1 d

Vakantie, vakantietoelage en verlof

 

 

 

2.1d.1

Besluiten omtrent wel/niet verlenen van verlof en intrekken van verlof

(6:1 ev, 6:2 ev RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

   

2.1d.2

Verlenen van verlof:

(hfdst 6:4 t/m 6:12 RAV MWB), o.a.:

 • 1.
  buitengewoon verlof
 • 2.
  langdurend zorgverlof
 • 3.
  vakbondsverlof
 • 4.
  kortdurende zorgverlof
 • 5.
  ouderschapsverlof
 • 6.
  zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • 7.
  adoptie- en pleegouderverlof
 • 8.
  onbetaald verlof

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

Wet arbeid en zorg is van toepassing.

 

Ten aanzien van het buitengewoon verlof is de Regeling buitengewoon verlof van toepassing.

   

2.1e

Ontslag

 

 

 

2.1e.1

Ontslagbesluiten op grond van de volgende artikelen van de RAV MWB:

 • 1.
  8:1 op verzoek
 • 2.
  8:2 bereiken AOW-leeftijd
 • 3.
  8:4 volledig arbeidsongeschikt
 • 4.
  8:5 gedeeltelijk arbeidsongeschikt
 • 5.
  8:7 sub a verlies vereiste aanstelling
 • 6.
  19:41 RAV MWB op eigen verzoek

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

 

2.1f

Disciplinaire straffen

 

 

 

2.1f.1

Besluiten met betrekking tot disciplinaire straffen

(H-16, 8:13, 19:38 t/m 19:40 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1g

Opleiden en ontwikkeling

 

 

 

2.1g.1

Toekennen studiefaciliteiten en aanwijzen loopbaandeskundige

(Hfdst 17 en 19:15:1:1 ev RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

Overeenkomstig de ‘Regeling studiefaciliteiten

2.1h

Overige rechten en verplichtingen

 

 

 

2.1h.1

Toestemming persoonlijk gebruik van goederen of diensten

(15:1b RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

 

2.1h.2

Toestemming aannemen van geschenken en gelden

(15:1c)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

Overeenkomstig de ‘Regeling aannemen geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen

2.1h.3

Besluiten betreffende nevenfuncties

 (15:1e RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

Overeenkomstig de ‘Regeling nevenwerkzaamheden

2.1h.4

Opleggen verplichting tot het aanvaarden van een andere betrekking / werkzaamheden

(15:1:10, 15:1:11 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1h.5

Schadevergoeding door personeel

(15:1:12RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

 

2.1.h.6

Toestemming dragen uniform of dienstkleding tijdens betogingen en optochten

(15:1:16 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

   

 

2.1h.7

Verstrekking van vergoeding voor aanschaf, reiniging en onderhoud schoeisel voor zover dit niet vanuit de organisatie ter beschikking wordt gesteld (15:1:16:1 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

 

2.1h.8

Besluiten betreffende woonverplichtingen en toekennen vergoeding voor verplaatsingskosten

(15:1:17, 15:1:18 en hfdst 18 RAV MWB))

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1.h.9

Onmiddellijk ontzeggen toegang tot dan wel verblijf in kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen

(15:1;19 RAV MWB)

Mondeling of schriftelijk

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

 

Schriftelijk ontzeggen toegang tot dan wel verblijf in kantoren, werkplaatsen of andere bedrijfsterreinen

(15:1:19 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1h.10

Toestemming gebruik eigen motorvoertuig bij vervulling van de functie

(15:24 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

 

2.1h.11

Schadeloosstelling van personeel

(15:1:23 en 15:1:25 5 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.1h.12

Opleggen verplichting tot het volgen van een opleiding / onderwijs

(15:1:26 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

 

2.1i

Rechtspositieregeling vrijwilligers Brandweer

 

 

Voor aanstelling (19:1, 19:6), ontslag (19:41 t/m 19:43) en disciplinaire maatregelen (19:38 t/m 19:40) zie de paragrafen 2.1 a, g en h !

2.1i.1

Bevordering vrijwilligers Brandweer

(19:9 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1i.2

Toekennen vergoedingen vrijwilligers Brandweer

(19:13 t/m 19:21, 19:26, 19:28 RAVMWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1i.3

Opdragen of verlenen toestemming tot volgen opleiding vrijwilligers Brandweer (19:21 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1i.4

Toestemming voor persoonlijk gebruik van eigendommen veiligheidsregio/brandweer (19:33 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1i.5

Toestemming gebruik motorvoertuig vrijwilligers Brandweer

(19:34 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1i.6

Toestemming tot het dragen van dienstkleding en uitrustingsstukken wanneer geen werkzaamheden als vrijwilliger worden verricht en toestemming om ander insignes en onderscheidingstekens te dragen dan die verbonden aan d rang behorende bij de functie (19:36 RAV WMB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

 

2.1i.7

Vergoeding van schade door vrijwilligers Brandweer

(19:37 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

 

2.1j

Vergoeding piketdiensten beroepsbrandweer

 

 

 

2.1j.1

Besluiten vergoedingen piketdiensten en brandweerpersoneel in 24-uursdiensten (hfdst 20 RAV MWB)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant Sectorhoofden

 

Regeling vergoeding brandweerpersoneel in de 24-uursdienst en personeel om roosterdienst GMK is van toepassing.

2.2

Uitvoeren nadere regels arbeidsvoorwaardenregeling

 

 

 

2.2.1

Het uitvoeren en nemen van besluiten inzake de uitvoeringsregelingen die zijn vastgesteld op grond van de arbeidsvoorwaardenregeling

Algemeen Directeur

 

(plv) Regionaal Commandant

Andere niveau’s zijn bevoegd voor zover dit valt onder de bevoegdheden die elders in deze mandaatregeling is opgenomen.

2.3

Uitvoeren Sociaal Statuut / Sociaal Plan

 

 

 

2.3.1

Het uitvoeren en nemen van besluiten in het kader van een vastgesteld Sociaal Plan / Sociaal Statuut

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

 

2.4

Uitvoeren personeelsbeleid

 

 

 

2.4.1

Toepassen van het geldend beleid op het gebied van personeel en organisatie met uitzondering van:

 • 1.
  het nemen van besluiten die de mandaatgever en/of gemandateerd persoonlijk/ direct aangaan
 • 2.
  investeringsbeslissingen boven bedragen vastgesteld in de daarvoor geldende regeling

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal Commandant

Niveau 2

Niveau 3

 

 

3.

Financiën, planning en control

 

 

 

3.1

Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven binnen de vastgestelde kaders

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

Ondermandaat geldt slechts met inachtneming van maximumbedragen in de geldende budgetbeheerregeling

3.2

Geven van opdrachten aan de (externe) deurwaarder tot het innen van civielrechtelijke vorderingen.

Algemeen Directeur

Niveau 1

 

3.3

Toepassen van het geldende beleid op het gebied van financiën en control met uitzondering van:

 • 1.
  het nemen van besluiten die de mandaatgever en/of gemandateerde persoonlijk/direct aangaan
 • 2.
  investeringsbeslissingen boven bedragen vastgesteld in de daarvoor geldende regeling

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

4.

 

 

 

 

4.1

Toepassen van het geldende beleid op het gebied van inkoop en Documentaire Informatie Voorziening (DIV) met uitzondering van:

 • 1.
  het nemen van besluiten die de mandaatgever en/of gemandateerd persoonlijk/direct aangaan
 • 2.
  investeringsbeslissingen boven bedragen vastgesteld in de daarvoor geldende regeling.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

Zie ook 1.6.2. voor aanbestedingen

5.

Informatisering

 

 

 

5.1

Toepassen van het geldende beleid op het gebied van informatisering en automatisering met uitzondering van:

 • 1.
  het nemen van besluiten die de mandaatgever en/of gemandateerde direct aangaan
 • 2.
  investeringsbeslissingen boven bedragen vastgesteld in de daarvoor geldende regeling

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

6.

Communicatie

 

 

 

6.1

Toepassen van het geldende beleid op het gebied van communicatie met uitzondering van:

 • 1.
  het nemen van besluiten die de mandaatgever en/of gemandateerde persoonlijk/direct aangaan
 • 2.
  investeringsbeslissingen boven bedragen vastgesteld in de daarvoor geldende regeling.

Algemeen Directeur

Niveau 1

Niveau 2

 

7.1

Risicobeheersing

 

 

 

7.1.1

Adviseren van de colleges van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid WVR (art 10 onder c WVR)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

Betreft taak brandweerzorg

7.1.2

Adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (art 25 lid 1, onder e WVR)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

Voor zover het monodisciplinaire adviezen betreft.

 

7.1.3

Beschikking nemen tot aanwijzen inrichting als bedrijfsbrandweerplichtig als bedoeld in art 31, lid 1 WVR

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

 

Alle handelingen en correspondentie in het aanwijstraject bedrijfsbrandweer voorafgaande aan de beschikking

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

Zie ook onder 1.3.1

Handelingen o.a.: art 7.2 lid 3 en 4 en 7.3 lid 2 en 4 van het Besluit veiligheidsregio’s

7.1.4

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom als bedoeld in artikel 63 Wet veiligheidsregio’s jo. artikel 5:31 en 5:32 Algemene wet bestuursrecht ter handhaving van het bij of krachtens artikel 31 bepaalde (aanwijzing bedrijfsbrandweer) alsmede het bij of krachtens artikel 48 bepaalde ten aanzien van de krachtens artikel 17 aangewezen inrichtingen (informatieverplichtingen Brzo-inrichtingen), tot welke bevoegdheid mede behoort het stilleggen of gedeeltelijk buiten werking stellen of verzegelen van de inrichting dan wel het verzegelen of verwijderen van hetgeen zich in de inrichting bevindt

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Bij spoedeisende bestuursdwang 5:31, lid 2 Awb door toezichthouder volgt altijd formeel besluit van Regionaal Commandant 5:31 lid 1 Awb

7.1.5

Aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens artikel 30 en 31 bepaalde of het bij of krachtens artikel 48 bepaalde ten aanzien van de krachtens artikel 17 aangewezen inrichtingen (artikel 61, lid 1 Wvr)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Van deze aanwijzing moet mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Het betreft toezicht op aanwijzing bedrijfsbrandweer en op het voldoen aan informatieverplichtingen door Brzo-inrichtingen op grond van het Brzo 2015 en het Rrzo.

7.1.6

Uitvoeren van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

Met name artikel 13 Regeling risico’s zware ongevallen met betrekking tot inspectiesysteem, inspectieplannen en inspectieprogramma’s

7.1.7

In verband met groepsrisico adviseren over mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van een inrichting als bedoeld in artikel 12, lid 3 en artikel 13 lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes en artikel 12, lid 2 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

 

7.1.8

Adviseren van burgemeester en wethouders dan wel Gedeputeerde Staten met betrekking tot een aanvraag betreffende het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer (art 6.3 Besluit omgevingsrecht)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

 

7.1.9

Adviseren ten aanzien van het stellen van nadere eisen met betrekking tot voorschriften voor het opslaan, (herverpakken) en bewerken vuurwerk als bedoeld in artikel 2.2.3 lid 3 en 3.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

 

7.1.10

Adviseren ten aanzien van het tot ontbranding brengen van vuurwerk als bedoeld in artikel 3B.3a, lid 6 onder c Vuurwerkbesluit

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

 

7.1.11

Voeren van overleg inzake toestaan kortere termijn voor melding inzake tot ontbranding brengen vuurwerk als bedoeld in artikel 3B.4 lid 5 Vuurwerkbesluit

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

7.1.12

Adviseren inzake afwijking van voorschrift 1.8 bijlage I Vuurwerkbesluit met betrekking tot situering van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn.

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

 

7.1.13

Overige vormen van advisering inzake brandveiligheidsaspecten voor zover niet reeds vallend onder 7.1.1 tot en met 7.1.16 waaronder advisering mbt:

 

 • 1.
  infrastructurele projecten
 • 2.
  integraal veiligheidsbeleid
 • 3.
  ruimtelijke ordeningsplannen
 • 4.
  bouwvergunningen en bouwplannen
 • 5.
  brandbeveiligingsinstallaties
 • 6.
  toepassing Woningwet, , brandbeveiligingsverordening, Wet ruimtelijke ordening, Activiteitenbesluit milieubeheer, ontruimingsplannen, APV, Drank- en Horecawet, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wet explosieven voor civiel gebruik, Wet algemene bepalingen omgevingrecht, Bouwbesluit 2012 etc

 

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

 

In de Wet veiligheidsregio’s zijn algemene adviestaken opgenomen met betrekking tot brandweerzorg, brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit vormt de basis voor vele vormen van advisering van de brandweer (zie onder 7.1.1 en 7.1.2). Daarnaast zijn er een aantal adviestaken neergelegd in ‘bijzondere’ wetgeving, zoals bijvoorbeeld het Vuurwerkbesluit ( zie onder ……...).

Voor zover het geven van advies vanuit de brandweer hier niet onder valt geeft dit ondermandaat de gelegenheid om namens het Dagelijks Bestuur advies te geven op het gebied van brandveiligheids- en milieuaspecten.

Milieuadvisering in het kader van de omgevingsvergunning

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

Milieuadvisering aan de provincie

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager RB

Afdelingshoofd RB

7.2

Incidentbestrijding

 

 

 

7.2.1

Aanwijzen van functionarissen voor het rijden met optische en geluidssignalen (art 4 Regeling optische en geluidssignalen 2009)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager IB Clustercommandanten

 

Betreft alleen de aanwijzing van brandweerfunctionarissen

Aanwijzing voor AGS, HoVD en RCvD is voorbehouden aan Regionaal Commandant

 

7.2.2.

Vaststellen van tarieven voor de bedrijfsschool/VOC/Safety Village met dien verstande dat een verhoging slechts het gevolg mag zijn van indexering van loon- en prijsontwikkeling + het verlenen van kortingen op basis van de door de reg cdt vastgestelde kortingsregeling

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectorman IB

Afdelingshfd vakbekwaamheid

Productiemanager BHV

Tarieven moeten worden vastgesteld door Regionaal Commandant.

De sectormanager incidentbestrijding, het afdelingshoofd vakbekwaamheid en de productmanager BHV mogen alleen kortingen geven op basis van door de Regionaal Commandant vastgestelde kortingsregeling.

7.3

Crisisbeheersing

 

 

 

7.3.1

Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crisis in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald (art 10 onder b Wet veiligheidsregio’s (WVR))

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager CB

 

 

7,3,2

Coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (art 36 WVR

Coördinerend gemeente-secretaris

 

Attributie aan de aangewezen coördinerend functionaris (in onze regio de Coördinerend gemeentesecretaris)

 

7.3.3

Advisering van de deelnemende gemeenten bij een verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke rampbestrijdingstaken (art 5, lid 2 onder a Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager CB

 

 

7.3.4

Advisering bij evenementenvergunningen (art 5, lid 2 onder b Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager CB

 

In overleg met brandweer, GHOR, politie en andere mogelijk betrokken partijen.

7.3.5.

Aanwijzen van functionarissen voor het rijden met optische en geluidssignalen (art 4 Regeling optische en geluidssignalen 2009)

Algemeen

Directeur

 

Betreft alleen de aanwijzing van functionarissen die niet door brandweer of GHOR aangewezen worden

7.3.6

Het in rekening brengen van kosten en het versturen van rekeningen naar aanleiding van overeenkomsten die betrekking hebben op opleiden, trainen, oefenen

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager CB

 

 

7.3.7

Het geven van dwingende instructies aan regionale piketfunctionarissen, nadat deze door het eigen college van b&w als regionaal piketfunctionaris zijn aangewezen.

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager CB

 

 

7.3.8

Vaststellen van deelplannen en draaiboeken die betrekking hebben op de gemeentelijke processen ( zoals vastgelegd in de Operationele Hoofdstructuur), nadat de voorzitters van de Kennis en Beheerteams (KBT) zijn gehoord

Algemeen Directeur

(plv) Regionaal commandant

Sectormanager CB

 

 

8.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

 

 

 

8.1

Wet veiligheidsregio’s

 

 

 

8.1.1

Het maken van schriftelijke afspraken over de inzet van instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en gezondheidsdiensten als bedoeld in artikel 33 lid 1 van de WVR (art 33 lid 2 WVR)

Algemeen Directeur

DPG

DPG mag verder ondermandateren

8.1.2

In overleg treden met een instelling of zorgaanbieder als bedoeld in artikel 33, lid 1 WVR indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekortschiet (art 34, lid 1 WVR)

Algemeen Directeur

DPG

DPG mag verder ondermandateren

8.1.3

Het geven van een schriftelijke aanwijzing aan een instelling of zorgaanbieder als bedoeld in artikel 33, lid 1 WVR indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekortschiet (art 34, lid 2 WVR (artikel 34, lid 2 WVR)

Algemeen Directeur

DPG

Geen verder mandaat, omdat het hier ingrijpende bevoegdheid betreft.

8.1.4

Minister verzoeken om de nodige maatregelen te treffen indien de instelling of zorgaanbieder als bedoeld in artikel 34, lid 2 WVR in gebreke blijft (art 34, lid 3 WVR)

Algemeen Directeur

DPG

Geen verder mandaat, omdat het hier ingrijpende bevoegdheid betreft.

8.2

Wet publieke gezondheid

 

 

 

8.2.1

Het toepassen van de maatregelen die door Onze Minister worden opgedragen, indien het gaat om de voorbereiding op de bestrijding van:

 

 • 1.
  Infectieziekten behorende tot groep A, of
 • 2.
  Een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat

 

 Artikel 8, lid 1 Wet publieke gezondheid

Algemeen Directeur

DPG

DPG mag verder ondermandateren

8.2.2

Het uitoefenen van de bevoegdheden van de Voorzitter van de Veiligheidsregio als bedoeld in de artikelen 18, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53 en 54, van de Wet publieke gezondheid

Algemeen Directeur

DPG

Voor de toepassing van artikel 34, lid 4, 47, 51, 55 en 56 is bij uitsluiting de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd.

   

8.3

Wet ambulancezorg

 

 

 

8.3.1

Het vaststellen van eisen waaraan vergunninghouder op grond van artikel 3 van de Wet ambulancezorg dient te voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg (art 4, lid 3 Wet ambulancezorg)

Algemeen Directeur

DPG

 

8.3.2

Het adviseren van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaststelling of wijziging eisen als bedoeld onder 8.2.1 (art 4, lid 4 Wet ambulancezorg

Algemeen Directeur

DPG

 

8.4

Regeling optische en geluidssignalen

 

 

 

8.4.1

Aanwijzen functionarissen voor het rijden met optische en geluidssignalen (artikel 4 Regeling Optische en geluidssignalen 2009)

Algemeen Directeur

DPG

Betreft alleen de aanwijzing van GHOR-functionarissen