Officiele publicatie

Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Regionaal Commandant van de Brandweer Midden- en West-Brabant maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de 'Ondermandaatregeling Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant 2016' hebben vastgesteld. Middels de ondermandaatregeling zijn bevoegdheden lager in de organisatie gelegd. De tekst van de ondermandaatregeling treft u aan als digitale bijlage behorend bij deze bekendmaking en ligt tevens tot zes weken na de datum van inwerkingtreding ter inzage bij het secretariaat van de veiligheidsregio, Doornboslaan 225 te Breda, tijdens kantooruren bereikbaar op 076-5282852. Een ieder kan op verzoek een afschrift de regeling ontvangen. De regeling treedt op 1 januari 2016 in werking.

Breda, 3 december 2015
Mede namens de regionaal commandant, de Algemeen Directeur, N. van Mourik