gemeente Steenbergen | Ontheffing geluidshinder onderhoudswerkzaamheden A4

Officiele publicatie

Ontheffing geluidshinder onderhoudswerkzaamheden A4

Op 21 mei 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een ontheffing geluidshinder verleend voor onderhoudswerkzaamheden aan de A4 bij hectomoterpaal 212.8 tot 216.0. De ontheffing geldt van 28 juni 2024 van 20:00 tot 1 juli 2024 om 12:00 uur en van 26 juli 2024 van 20:00 tot 5 augustus 2024 om 05:00 uur. Het is geregistreerd onder nummer ZK24001309.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn: 3 juli 2024