Officiele publicatie

Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit  brandveilig gebruik te verlenen voor het gebruik van het pand aan de Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen als kerk. In het bijzonder gaat het om het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar in een gedeelte van het pand. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18002830.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder,

schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in

te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via tel (0167) 543 424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking: 21 september 2018 

Einde zienswijzentermijn: 2 november 2018