gemeente Steenbergen | Ontwerp-omgevingsvergunning Kade 7, 7a. 7b & 7c te Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Kade 7, 7a. 7b & 7c te Steenbergen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik te verlenen. Deze is aangevraagd ten aanzien van het brandveilig gebruik van drie appartementen en zeven logiesverblijven gelegen op het perceel aan de Kade 7, 7a. 7b & 7c, 4651 BS te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20004078.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Voor meer informatie en om de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl Zienswijze Dit ontwerp besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage, met ingang van de dag na bekendmaking van dit ontwerp besluit. Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid zijn of haar zienswijzen naar voren te brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650AA Steenbergen, onder vermelding van ZK20004078 Datum bekendmaking: 9 oktober 2020 Einde bezwaartermijn: 21 november 2020