gemeente Steenbergen | Ontwerp-omgevingsvergunning Molenweg 9 te Kruisland

Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Molenweg 9 te Kruisland

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen & brandveilig gebruik te verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten en het brandveilig gebruik van een bouwwerk op het perceel gelegen aan de Molenweg 9, 4756 TE te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20001650

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Voor meer informatie en om de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Zienswijze

Dit ontwerp besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage, met ingang van de dag na bekendmaking van dit ontwerp besluit. Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid zijn of haar zienswijzen naar voren te brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650AA Steenbergen, onder vermelding van Zaaknummer

Datum bekendmaking 03 juli 2020 

Einde bezwaartermijn 14 augustus 2020