gemeente Steenbergen | Ontwerp-omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het tijdelijk intern verbouwen van zorgcentrum ‘Onze Stede’ in verband met het tijdelijk realiseren van polikliniek Bravis aan de Rozemarijnstraat 1, 4651 EL te Steenbergen. De ontwerp-omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16000687.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 22 maart 2016 

Einde bezwaartermijn 4 mei 2016