Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning 't Hoogje 1 te Kruisland

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit brandveiliggebruik te verlenen voor het gebouw van de voetbalvereniging aan de 't Hoogje 1, 4756 CP te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19003138.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Voor meer informatie en om de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Zienswijze

Dit ontwerp besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage, met ingang van de dag na bekendmaking van dit ontwerp besluit. Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid zijn of haar zienswijzen naar voren te brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650AA Steenbergen, onder vermelding van ZK19003138

Datum bekendmaking 19 juli 2019 

Einde bezwaartermijn 30 augustus 2019