Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan Villa Moors Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

m a k e n b e k e n d:

I dat het ontwerp van bestemmingsplan Villa Moors (NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-o001) ter inzage ligt. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van het terrein van de monumentale Villa Moors mogelijk gemaakt;

II. dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 9 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl;

III. dat eenieder binnen de termijn van de ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140167 bij de heer Kees Kerstens

Steenbergen, 8 juli 2015

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
K. Kerstens
beleidsmedewerker afdeling Beleid