gemeente Steenbergen | Ontwerp omgevingsvergunning Boompjesdijk 11 te Dinteloord

Officiele publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning Boompjesdijk 11 te Dinteloord

Publicatie:

Ontwerp- Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Boompjesdijk 11, 4671 PR te Dinteloord.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik te verlenen voor

een tijdelijke kinderopvang op perceel aan de Boompjesdijk 11, 4671 PR te Dinteloord. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19000693.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen,

Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeentesteenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een

ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge

zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Wonen,

Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via tel (0167) 543 422.

Voor meer informatie over deze ontwerp- omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling

Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail

info@gemeentesteenbergen.nl.

Datum bekendmaking

Datum bekendmaking: 17 juni 2020

Einde bezwaartermijn 29 juli 2020