Officiele publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning Gibsonstraat 11 te Steenbergen

Op 7 december 2015 hebben wij een ontwerp-omgevingsvergunning activiteit milieu, verleend voor  aan de Gibsonstraat 11, 4651 SW te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK14000528.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen zienswijzen

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543426. Zij zijn afwezig van 18 december 2015 tot en met 3 januari 2016.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 7 december 2015 

Einde zienswijzetermijn 18 januari 2016