Officiele publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning Mariaweg 6 te Dinteloord

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit Bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen & Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden te verlenen voor het oprichten van een zeugenstal en een biggenstal aan de Mariaweg 6, 4671 PP te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17005195.

Terinzagelegging beschikking

Voor meer informatie en om de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder,

schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken via nummer 14 0167

Datum bekendmaking 16 oktober 2018 

Einde bezwaartermijn 28 november 2018