Officiele publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning Steenbergseweg 112 te Dinteloord

Op 15 juli 2016 hebben wij een ontwerp-omgevingsvergunning activiteit milieu, verleend voor  aan de Steenbergseweg 112 te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001874..

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen zienswijzen

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543426. Zij zijn afwezig van 29 juli 2016 tot 21 augustus 2016.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 15 juli 2016 

Einde zienswijzetermijn 26 augustus 2016