gemeente Steenbergen | Ontwerp omgevingsvergunning Watertorenweg 1, 4651 AB te Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning Watertorenweg 1, 4651 AB te Steenbergen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit brandveiliggebruik te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf aan de Watertorenweg 1, 4651 AB te Steenbergen. De ontwerp-omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000168.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 3 oktober 2015 ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167)543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 30 september 2015 

Einde zienswijzetermijn 13 november 2015