Officiele publicatie

Ontwerp rampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt namens het Algemeen Bestuur bekend dat op grond van artikel 6.2.1, derde lid van het Besluit veiligheidsregio’s en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht  vanaf 23 juni 2015 het nieuwe ontwerp rampbestrijdingsplan voor de Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht 2.0 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp op de Vliegbasis Gilze Rijen of Woensdrecht moeten worden genomen. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e  van de Wet openbaarheid van bestuur worden plattegronden en persoonlijke gegevens van functionarissen achterwege gelaten.

Het ontwerp rampbestrjidingsplan Vliegbasis Gilze Rijen en Woensdrecht 2.0 treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan.  Het ontwerp rampbestrijdingsplan kan, indien nodig, ook worden ingezien tijdens kantooruren.

Belanghebbenden kunnen naar aanleiding  van het ontwerp rampbestrijdingsplan tot 4 augustus 2015 schriftelijke zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ter attentie van de heer W. Kleijer, postbus 467, 5000 AL Tilburg. Voor het geven van mondelinge zienswijzen of het inzien van het ontwerp-rampbestrijdingsplan dient u een afspraak maken met de heer W. Kleijer, te bereiken via e-mail wilbert.kleijer@brandweermwb.nl (van 23 juni tot 19 juli) of de heer B. Kools, te bereiken via e-mail bram.kools@veiligheidsregiomwb.nl (van 19 juli tot 4 augustus).

Breda, 17 juni 2015

Namens het Algemeen Bestuur,
de Algemeen Directeur N. van Mourik